وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح

وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح

وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح

وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاحمقدمه
منظور از كودكان خارج از نكاح آن است كه طفلي از مادري متولد شود كه پدر آن فرزند مشخص نباشد يا پدر، فرزند را متعلق به خود نداند. طفلي داراي نسب است كه «در زمان تولد» پدر و مادر وي در زوجيت شرعي و قانوني باشند. با توجه به این تعریف چنانچه در زمان انعقاد نطفه طفل، والدين فاقد رابطه زناشويي صحيح باشند، چطور مي‌توان كودك را منتسب به آنها دانست؟ دلالت ظاهر حكم ماده ١١٥٨ بر وجود قرابت چنين فرزندي است ،…