مقاله عوامل مؤثر بر گرایش به طلاق در بین مددجویان زن مطلقه

مقاله عوامل مؤثر بر گرایش به طلاق در بین مددجویان زن مطلقه

مقاله عوامل مؤثر بر گرایش به طلاق در بین مددجویان زن مطلقه

فهرست مطالب 
عنوان صفحه
مقدمه. ۱
فصل اول : کلیات… ۴
۱-۱- بیان مسأله. ۵
۱-۲- سؤالات تحقیق.. ۶
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۷
۱-۴- اهداف تحقیق.. ۷
فصل دوم : مباني نظري و پيشينه تحقيق… ۸
۲-۱- پیشینه تحقیقات… ۹
۲-۲- مبانی نظری تحقیق.. ۱۳
۲-۳- چارچوب نظری.. ۱۳
۲-۴- فرضیات تحقیق.. ۱۴
۲-۵- تعریف مفاهیم.. ۱۵
۲-۶- تعریف متغیرها۱۷
۲-۶-۱- متغیرهای مستقل.. ۱۷
۲-۶-۲- متغیرهای جمعیتی.. ۱۷
۲-۶-۳- متغیرهای اقتصادی- اجتماعی.. ۱۸
۲-۶-۴- متغیر وابسته. ۲۰
فصل سوم : روش تحقيق… ۲۲
۳-۱- تکنیک‌های جمعآوری…