طرح درس چرخه آب علوم سوم ابتدایی

طرح درس چرخه آب علوم سوم ابتدایی

طرح درس چرخه آب علوم سوم ابتدایی

هدف کلییادگیری اطلاعات
مهارت های ذهنی
راهبرد شناختی
مهارت های حرکتی
نگرش
ارزشیابی ورودی
ارزشیابی تشخیصی
ایجاد انگیزه
تکلیف خلاقانه …