طرح درس ریاضی مفهوم حجم پنجم ابتدایی

طرح درس ریاضی مفهوم حجم پنجم ابتدایی

طرح درس ریاضی مفهوم حجم پنجم ابتدایی

هدف کلیهدف جزئی
اهداف رفتاری
اهداف رفتاری
فعالیت قبل از شروع تدریس
رفتار ورودی
وسایل کمک آموزشی
نحوه ی گروه بندی
ایجاد انگیزه
آگاه ساختن یادگیرنده از هدف
تحریک یادآوری پیش نیازهای مربوطه
ارائه ی محرک
تدارک راهنمائی یادگیری
فراخوان عملکرد
تدارک بازخورد
ارزیابی عملکرد
یادآوری و انتقال…