بررسی تأثیر نقش معلمین راهنما بر افزایش کارایی آموزشی معلمان مقطع ابتدایی در شهر کردWORD

بررسی تأثیر نقش معلمین راهنما  بر افزایش کارایی آموزشی معلمان مقطع ابتدایی در شهر کردWORD

بررسی تأثیر نقش معلمین راهنما بر افزایش کارایی آموزشی معلمان مقطع ابتدایی در شهر کردWORD

فهرست مطالب عنوان صفحه
چکیده
فصل اول:کلیاتپژوهش
مقدمه. ۲
۱-۱- بیان مساله. ۴
۱-۲- اهميت و ضرورت پژوهش… ۶
۱-۳- اهداف پژوهش… ۹
۱-۳-۱- هدف کلی.. ۹
۱-۳-۲- اهداف فرعی.. ۹
۱-۴ سؤالهای پژوهش… ۹
۱-۴-۱- سؤال اصلی پژوهش… ۹
۱-۴-۲- سؤالهای فرعی.. ۹
۱-۵- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها۹
۱-۵-۱- تعاریف مفهومی.. ۹
۱-۵-۲- تعاریف عملیاتی متغیرها۱۳
فصل دوم:پيشينه پژوهش
مقدمه. ۱۶
۲-۱- مبانی نظری.. ۱۶
۲-۱-۱- معلم راهنما۱۶
۲-۱-۲- وظايف راهنمايان تعليماتي (آموزشي)۱۹
۲-۱-۳- مطالعات در حوزة نظارت و…