دانلود جزوه اصول حسابداری ۱ – (آشنایی با مفاهیم اولیه)

دانلود جزوه اصول حسابداری 1  - (آشنایی با مفاهیم اولیه)

دانلود جزوه اصول حسابداری ۱ – (آشنایی با مفاهیم اولیه)

بنگاه اقتصادي:درعلم اقتصاد، عوامل اقتصادي مختلفي در اختيار افراد يا گروههايي قرار دارد كه با تركيب اين عوامل به توليد كالا يا انجام خدمات مي پردازند. اين افراد يا گروهها را بنگاه اقتصادي مي نامند.
رويدادهاي اقتصادي يا مالي:
وقايعي هستند كه با خريد، توليد، توزيع و فروش و ارائه خدمات با فعاليت هايي مانند وام گرفتن و وام دادن سر و كار دارند.
تعريف حسابداري:
عبارت است از: شناسائي، اندازه گيري، ثبت و گزارش اطلاعات اقتصادي براي استفاده…