مقاله عوامل مؤثر بر گرایش به طلاق در بین مددجویان زن مطلقه

مقاله عوامل مؤثر بر گرایش به طلاق در بین مددجویان زن مطلقه

مقاله عوامل مؤثر بر گرایش به طلاق در بین مددجویان زن مطلقه

فهرست مطالب 
عنوان صفحه
مقدمه. ۱
فصل اول : کلیات… ۴
۱-۱- بیان مسأله. ۵
۱-۲- سؤالات تحقیق.. ۶
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۷
۱-۴- اهداف تحقیق.. ۷
فصل دوم : مباني نظري و پيشينه تحقيق… ۸
۲-۱- پیشینه تحقیقات… ۹
۲-۲- مبانی نظری تحقیق.. ۱۳
۲-۳- چارچوب نظری.. ۱۳
۲-۴- فرضیات تحقیق.. ۱۴
۲-۵- تعریف مفاهیم.. ۱۵
۲-۶- تعریف متغیرها۱۷
۲-۶-۱- متغیرهای مستقل.. ۱۷
۲-۶-۲- متغیرهای جمعیتی.. ۱۷
۲-۶-۳- متغیرهای اقتصادی- اجتماعی.. ۱۸
۲-۶-۴- متغیر وابسته. ۲۰
فصل سوم : روش تحقيق… ۲۲
۳-۱- تکنیک‌های جمعآوری…

پایان نامه ارشد اصل تغییرناپذیری دعوا در حقوق ایران

پایان نامه ارشد اصل تغییرناپذیری دعوا در حقوق ایران

پایان نامه ارشد اصل تغییرناپذیری دعوا در حقوق ایران

چکیده:دادرسی با تقدیم دادخواست آغاز می شود و تا زمان اجرای رای ادامه خواهد داشت، این پروسه مجموعه ای از اصول و تشریفات را به همراه خواهد داشت؛ اصول دادرسی آن چه که بنیان و پایه رسیدگی را تشکیل می دهند و تشریفات دادرسی مجموعه مقرراتی که برای رسیدگی بهتر به یک دعوا به کار می روند، در تمامی نظام های حقوقی مدرن این عقیده پذیرفته شده است که اصول حاکم بر دادرسی عادلانه باید مورد توجه و عمل دادرسان و سایر کسانی که به هر نحو در این امر خطیر مداخله…