فایل حسابداری مدیریت-بلوچر و فایل حل مسائل Blocher Cost-Management-a-Strategic-Emphasis

فایل حسابداری مدیریت-بلوچر و فایل حل مسائل Blocher Cost-Management-a-Strategic-Emphasis

فایل حسابداری مدیریت-بلوچر و فایل حل مسائل   Blocher Cost-Management-a-Strategic-Emphasis  – تماما به زبان اصلی 
فایل حسابداری مدیریت-بلوچر به تعداد ۹۹۶ صفحه pdf به زبان اصلی
فایل حل مسائل (به زبان اصلی ) فقط شامل مباخث زیر با فرمت ورد می باشد.
   COST MANAGEMENT AND STRATEGY  : Chapter01
 IMPLEMENTING STRATEGY: THE VALUE CHAIN, THE BALANCED SCORECARD, AND THE STRATEGY MAP : Chapter02
ACTIVITY-BASED COSTING AND CUSTOMER PROFITABILITY ANALYSIS : Chapter05
: Chapter13
COST PLANNING FOR THE PRODUCT LIFE CYCLE: TARGET COSTING, THEORY OF CONSTRAINTS,
AND STRATEGIC PRICING
THE…

ترک خود ارضایی

ترک خود ارضایی

شما حتما تا حالااحساس حقارت
 
احساس تنهایی و گوشه گیری
 
احساس طرد شدن
 
افســــــــــــردگی
 
بی میلی به ازداج
 
عدم سازگاری با خانواده
 
زشتی هیکل و صورت
 
و هزارن مورد ناخوشایند دیگر را تجربه کرده اید.
 
 
 
آیا می دانستید ۹۰% دلیل این عوارض خود ارضایی است؟
 
آیا می دانستید خود ارضایی مرض تنهایی نام دارد؟
 
آیا میدانستید هیچ حیوانی خود ارضایی نمی کند؟
 
آیا می دانسید که ترک خود ارضایی یعنی رسیدن به…