آشنایي با نرم افزارهای مفید ریاضي

آشنایي با نرم افزارهای مفید ریاضي

عنوان : آشنایي با نرم افزارهای مفید ریاضينويسنده : حیدری، عقیله، ۱۳۵۱-
ناشر : دانشگاه پیام نور…

اسرار مرگ ناپائون

اسرار مرگ ناپائون

اسرار مرگ ناپائون

کتاب اسرارمرگ ناپلئون نوشته بن ویدر و دیوید هپگود….