چرا درمانده ایم؟

چرا درمانده ایم؟

چرا درمانده ایم؟

                    حسن نراقی…