مقاله۸۵-بررسی رابطه بين باورها و رفتارهاي ديني بينندگان تلويزيون با كميت تماشاي برنامه ها و نوع برنامه هاي انتخابي۸۰ص

مقاله85-بررسی رابطه بين باورها و رفتارهاي ديني بينندگان تلويزيون با كميت تماشاي برنامه ها و نوع برنامه هاي انتخابي80ص

مقاله۸۵-بررسی رابطه بين باورها و رفتارهاي ديني بينندگان تلويزيون با كميت تماشاي برنامه ها و نوع برنامه هاي انتخابي۸۰ص

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
× مقدمه
× بيان مسئله
× اهميت موضوع
× ضرورت تحقيق
× اهداف تحقيق
× سئوالات تحقيق
× فرضيات
× تعاريف مفهوم
× فهرست منابع و مأخذ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مقدمـه :
باورها و ارزشها به فرهنگ كلي و جامعه مفهوم و معني مي بخشد. وقتي مسئله قضاوت و ارزشيابي جامعه مطرح مي شود عملاً با مفهوم مقايسه ميان بهتر و بدتر سر و كار…