مقاله ۴۹- وضعيت حقوقي كشتيها در آبهاي داخلي ۹۰ص

مقاله 49- وضعيت حقوقي كشتيها در آبهاي داخلي 90ص

مقاله ۴۹- وضعيت حقوقي كشتيها در آبهاي داخلي ۹۰ص

 مقدمه
حقوق بين الملل درياها يكي از رشته هاي نوين جهان است كه نسبت به ساير رشته هاي نوين جهان است كه نسبت به ساير رشته هاي حقوق از اهميت دو چندان برخوردار است.
اين رشته زماني خود را به منصه ظهور گذاشت كه در هشتاد سال پيش در سال ۱۹۲۴ ميلادي وقتي كه جامعه ملل كميته اي از كارشناسان را مأمور تهيه فهرستي از موضوعات درياليتي نمود انديشه تدوين و تنظيم قواعد حاكم بر روابط دولت ها در درياها شروع شد.
در حال حاضر موضوع آبهاي داخلي به طور اخص كه مقصود…